Działania dofinasowane

Niech mają prawa! (2015-2016)

Fundacja Czarna Owca Pana Kota w partnerstwie z wrocławskim Stowarzyszeniem Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ realizowała od października 2014 do marca 2016 roku projekt „Niech mają prawa!”.

Monitorowaliśmy działalność 1/3 wszystkich działających na terenie Polski — losowo wybranych rejonowych sądów (146) i prokuratur (147), komend policji (16).  Przyglądaliśmy się, jak wygląda w praktyce egzekucja zapisów Ustawy o ochronie zwierząt i jak traktowane są sprawy dotyczące przemocy wobec zwierząt.

To pierwszy tego typu projekt w Polsce – działalność organów państwa w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem prawa ochrony zwierząt i egzekucji przepisów karnych Ustawy o ochronie zwierząt nie była dotychczas poddana kontroli obywatelskiej.

W trakcie trwania projektu:

 • przeszkoliliśmy 32 osoby, które jako jawni_e obserwatorzy_rki społeczni_ne uczestniczyli_ły w rozprawach w sądach rejonowych
 • prowadziliśmy monitoring 1/3 losowo wybranych sądów rejonowych, prokuratur rejonowych, komend policji na terenie całego kraju
 • monitorowaliśmy doniesienia medialne na temat spraw sądowych, postępowań prokuratorskich i śledztw prowadzonych przez policje dotyczących przemocy wobec zwierząt,
 • kontaktowaliśmy się z prozwierzęcymi NGO i poprzez ankietę internetową pytaliśmy je o ich doświadczenia w egzekucji zapisów Ustawy o ochronie zwierząt
 • badaliśmy doświadczenia w egzekucji zapisów Ustawy o ochronie zwierząt wśród osób prywatnych
 • opracowaliśmy stronę internetową nt. egzekucji ustawy www.niechmajaprawa.org
 • opracowaliśmy raport z wynikami monitoringu
 • opracowaliśmy rekomendacje do zmiany Ustawy o ochronie zwierząt
 • opracowaliśmy broszurę z rekomendacjami poprawy działania dla instytucji objętych monitoringiem
 • opracowaliśmy e-booka nt. efektywnego egzekwowania zapisów Ustawy o ochronie zwierząt i kontaktów z wymiarem sprawiedliwości
 • opracowaliśmy algorytm postępowania dla policji i prokuratur
 • wyniki i analizy wyników monitoringu i rekomendacje przedstawiliśmy instytucjom objętym monitoringiem, mediom, politykom
 • zorganizowaliśmy debatę specjalistów na temat zmiany prawa ochrony zwierząt na bardziej efektywne oraz możliwości egzekwowania go od przedstawicieli sądownictwa, prokuratur i służb mundurowych.

Projekt był realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Szkolić siebie, szkolić innych – wzmocnienie merytoryczne i instytucjonalne kadry Fundacji Czarna Owca Pana Kota (2010)

W ramach projektu:

 • zostały podniesione kompetencje merytoryczne aktywistów_tek Fundacji dzięki uczestnictwu w szkoleniach trenerskich i grafiki komputerowej.
 • została rozbudowana infrastruktura Fundacji — zakupiono sprzęt — laptop, drukarka, projektor multimedialny, ekran, kamera.
 • przeprowadziliśmy 20 warsztatów dla 206 dzieci – 16 warsztatów empatyczności, 4 warsztaty budowy domków.
 • zrealizowaliśmy film dokumentalny zachęcający do podejmowania wolontariatu na rzecz zwierząt „Stan zakocenia”.

Projekt został dofinansowany ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych – komponent I Demokracja i społeczeństwo obywatelskie.

Mamy kota na punkcie wolontariatu (2010)

Projekt miał na celu promocję wolontariatu w organizacjach prozwierzęcych na terenie Małopolski. Był adresowany do osób chcących zostać wolontariuszem_ką w małopolskich NGO działających w obszarze praw zwierząt, a także osób pracujących lub współpracujących z organizacjami prozwierzęcymi.

Podczas realizacji projektu:

 • opracowaliśmy i wydaliśmy autorski komiks „Kocie kwartały” skupiający się na problemie bezdomności zwierząt w mieście i możliwościach pomocy im.
 • zorganizowaliśmy cykl 5 spotkań otwartych promujących idee wolontariatu na rzecz zwierząt.
 • przeprowadziliśmy 4 sesje kreatywne dla dzieci i młodzieży podczas których uczestnicy_czki przygotowali_ły swoje propozycje kampanii i akcji reklamowych zachęcających rówieśników do pomocy zwierzętom i podjęcia aktywności wolontaryjnej na rzecz organizacji prozwierzęcych.
 • zorganizowaliśmy 3-dniowe szkolenie dla osób chcących zostać wolontariuszami_kami małopolskich organizacji prozwierzęcych, bądź już współpracujących z nimi (Public Relations w działaniach organizacji prozwierzęcych, Pozyskiwanie funduszy na działania statutowe organizacji oraz Wykorzystywanie wolnego oprogramowania do tworzenia grafiki komputerowej).

Projekt został dofinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO).

Mamy kota na punkcie wolontariatu – edycja II (2014)

Projekt był kontynuacją realizowanego przez Fundację w 2010 roku programu.

W trakcie projektu:

 • zorganizowaliśmy Weekend Wolontariusza – podczas którego uczestnicy_czki wzięli udział w warsztatach dziennikarskich aktywizujących do podejmowania działań na rzecz zwierząt oraz pracowali wolontaryjnie i zdobywali doświadczenie w Przystani Ocalenie.
 • zorganizowaliśmy się 5 szkoleń – szkolenie trenerskie nt. prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży, z zakresu przeprowadzenia interwencji oraz pomocy zwierzętom dzikim i wolno żyjącym, pierwszej pomocy dla zwierząt, asertywności oraz warsztat zarządzania czasem.
 • zorganizowaliśmy się 3 spotkania promujące wolontariat w organizacjach prozwierzęcych.
 • opracowaliśmy stronę internetową dlazwierzat.org zachęcającą do aktywnej pomocy zwierzętom.
 • opracowaliśmy i wydaliśmy książka „Aktywizm prozwierzęcy. Instrukcja obsługi” do której teksty napisali_ły znani_e polscy aktywiści_stki.

Projekt został sfinansowany z Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO).

Centrum Wolontariatu Osób Starszych (2014)

Projekt miał zachęcać osoby 60+ do podejmowania wolontariatu w organizacjach prozwierzęcych, dzielenia się swoimi doświadczeniami i zachęcania osób młodszych do podejmowania działalności społecznej na rzecz zwierząt.

W ramach projektu:

 • powstało Centrum Wolontariatu Osób Starszych oferujące informacje na temat możliwości podjęcia wolontariatu na rzecz zwierząt.
 • zorganizowaliśmy Weekend Wolontariusza, podczas którego uczestnicy/czki brali udział w spotkaniach: autoafirmującym, zdrowego żywienia, pierwszej pomocy dla zwierząt prawnej i podstawowych zasad jak się zachować, gdy spotkamy zwierzę potrzebujące pomocy.
 • zorganizowaliśmy 10 spotkań – pokazów filmów, dyskusji, warsztatów kuchni roślinnej dla osób uczestniczących w projekcie.
 • opracowaliśmy kalendarz książkowy zachęcający do wolontariatu w organizacjach prozwierzęcych.

Projekt był współfinansowany ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Kot nie ślimak (domku nie nosi) (2015)

W ramach projektu przeprowadziliśmy warsztaty budowy domków dla bezdomnych kotów, w których uczestniczyły dzieci ze świetlic środowiskowych z Krakowa, nagraliśmy materiał – instruktaż budowy domków dla bezdomnych kotów, i udostępniliśmy go na kanale youtube, została także zakupiona kamera. Projekt miał na celu zachęcenie młodych ludzi do aktywizmu na rzecz zwierząt.

Projekt został dofinansowany przez IBM.

Wsparcie dla polskich NGO

Sieć OFF – Ogólnopolskie Forum Fauna (2011-2013)

Projekt „Sieć OFF – Ogólnopolskie Forum Fauna” był projektem skierowanym do działaczy_czek polskich organizacji pozarządowych zajmujących pomocą zwierzętom i ochroną ich praw.

W ramach projektu:

 • zorganizowaliśmy się 2 integrujące środowisko warsztaty partnerskie w Warszawie i Krakowie.
 • opracowaliśmy platformę internetową www.siec-off.pl.
 • zorganizowaliśmy trzy zjazdy podejmujące m.in. tematykę: współpracy NGO z administracją publiczną, współpracy z biznesem, pozyskiwania funduszy na działalność.
 • organizowaliśmy szkolenia w ramach Szkoły OFF — PR i kontakty z mediami, Fundraising i granty na rzecz NGO, Zasady współpracy z administracją publiczną i techniki dialogu obywatelskiego, Komunikacja, język i działania na rzecz równości płci. Szkolenia z każdego tematu odbywały w trzech miastach Kraków, Warszawa, Poznań.
 • uczestnicy_czki korzystali z doradztwa fundraisingowego.
 • opracowaliśmy dwa raporty dotyczące aspektów funkcjonowania organizacji prozwierzęcych – nt. wizerunku osób działających w NGO prozwierzęcych oraz stanu współpracy NGO prozwierzęcych z administracją publiczną
 • zrealizowaliśmy film dokumentalny poświęcony organizacjom prozwierzęcym i ich działaniom „Przyjaciół się nie zjada”.
 • opracowaliśmy i wydaliśmy publikację prezentującą organizacje prozwierzęce, promowane przez nie idee, motywacje osób zaangażowanych w ich działania w formie wywiadów – „Poza gatunek. Rozmowy o aktywizmie, prawach zwierząt i społeczeństwie”.

Projekt został dofinansowany z PO KL poddziałanie 5.4.2.

Trening czyni aktywistę (2013-2014)

Projekt był skierowany zarówno do osób już aktywnych w organizacjach prozwierzęcych, jak i do tych, które dopiero chcą się w zaangażować w ich działania. Celem projektu było stworzenie długofalowego programu wolontariatu dla inicjatyw prozwierzęcych oraz rozwój kompetencji trenerskich działaczy_ek prozwierzęcych NGO w zakresie edukacji empatycznej.

W ramach projektu:

 • wdrożyliśmy pilotażowy program wolontaryjny mający zachęcać młode osoby do podejmowania wolontariatu na rzecz organizacji prozwierzęcych.
 • opracowaliśmy kampanię medialną mająca na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej na rzecz zwierząt – powstał spot „Jeż Ignacy”.
 • opracowaliśmy i wydaliśmy 3 publikacje stanowiące pomoc dydaktyczną dla osób prowadzących edukacje humanitarną:
  • komiks dotyczący bezdomności zwierząt w mieście „Miasto kotów”, będący rozwinięciem opracowanych wcześniej przez Fundację „Kocich kwartałów”.
  • napisana wspólnie z Katarzyną Biernacką ze Stowarzyszenia Empatia „Książka o prawach zwierząt” – publikacja dotycząca podejmowania świadomych działań na rzecz zwierząt.
  • gra planszowa „Inspektor Sowa” uwrażliwiająca na los zwierząt i wyposażająca w wiedzę na temat pomocy potrzebującym zwierzętom.
 • zorganizowaliśmy szkolenia trenerskie dla 32 aktywistów_stek prozwierzęcych chcących zdobyć wiedzę, jak prowadzić warsztaty empatyczności i edukację humanitarną.

Projekt był współfinansowany  w ramach Swiss Contribution przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Wsparcie dla białoruskich i ukraińskich NGO

Od 2012 roku Fundacja regularnie współpracuje z organizacjami prozwierzęcymi ze Wschodu – z Białorusi i Ukrainy.

Od humanitaryzacji do demokratyzacji – wsparcie białoruskich pozarządowych organizacji prozwierzęcych (2012)

W projekcie uczestniczyło 10 przedstawicieli_lek 3 białoruskich organizacji pozarządowych zajmujących się działaniami na rzecz zwierząt.

Uczestnicy i uczestniczki projektu podczas 7-dniowej wizyty studyjnej w Polsce:

 • spotykali_ły z przedstawicielami_kami polskich organizacji prozwierzęcych (m.in. Międzynarodowy Ruch na rzecz Zwierząt Viva!, Fundacja dla Zwierząt Argos prowadząca KOTERIĘ, Fundacja Zmieńmy świat)
 • odwiedzili_ły prowadzone przez polskie NGO prozwierzęce domy tymczasowe i schroniska (m.in. schronisko w Hajnówce),
 • szkolili_ły się z zakresu pozyskiwania funduszy na działania, PR i kontaktów z mediami, zarządzania organizacją, pozyskiwania wolontariuszy, negocjacji z urzędami i biznesem,
 • oraz nawiązywali_ły kontakty z polskimi NGO.

Program projektu został opracowany na podstawie badania potrzeb białoruskich organizacji partnerskich.

Każda z organizacji uczestniczących w projekcie uzyskała wsparcie systemowe ze strony Fundacji Czarna Owca Pana Kota  w postaci: bezpłatnej realizacji stron internetowych dla NGO uczestniczących w projekcie oraz poprojektowych  konsultacje trenerów w zakresie fundraisingu, budowania projektów, budowania partnerstw, negocjacji z administracją publiczną i biznesem.

Projekt został dofinansowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach Programu „Przemiany w Regionie – RITA” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Zwierzęta poza prawem - dokumentacja działań białoruskich NGO prozwierzęcych (2013)

Projekt objął 4 organizacje białoruskie z Mińska, Grodna, Brześcia i Homla.

W ramach projektu:

 • zrealizowaliśmy 45-minutowy film dokumentalny o sytuacji zwierząt na Białorusi oraz aktywistów_tek prozwierzęcych „Zwierzęta poza prawem”. Film został zrealizowany w oryginalnej rosyjskiej wersji językowej z podpisami polskimi i angielskimi.
 • film został wypalony w 450 kopiach z których 400 trafiło do białoruskich NGO
 • przeprowadziliśmy 4 warsztaty edukacyjne dla NGO białoruskich nt. prowadzenia edukacji humanitarnej na bazie materiałów audiowizualnych
 • zorganizowaliśmy 3 pokazy filmu – 1 w Polsce i 2 na Białorusi
 • objęliśmy tutoringiem medialnym medialnym  w zakresie prowadzenia i przygotowywania warsztatów edukacyjnych dla różnych grup wiekowych 4 NGO białoruskie.

Projekt był realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Fundacji Edukacja dla Demokracji w ramach Programu „Przemiany w Regionie – RITA” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Wspierać – Asystować – Działać: strategia wolontariatu prozwierzęcego dla białoruskich NGO (2014)

W projekcie uczestniczyło 10 osób z białoruskich NGO prozwierzęcych. Podczas tygodniowej wizyty studyjnej w Polsce:

 • uczestniczyli_ły w warsztacie asertywnościowo – motywacyjnym wzmacniającym w nich chęć prowadzenia działań społecznych
 • uczestniczyli_ły w 4 spotkaniach coachingowych z polskimi aktywistami_tkami m.in. na temat prowadzenia edukacji humanitarnej, prowadzenia działań audiowizualnych oraz działań na rzecz dzikich zwierząt i działań interwencyjnych. Zajęcia dla nich poprowadzili aktywiści_tki z Inicjatywy na rzecz Zwierząt BASTA!, Stowarzyszenia VEGE Inicjatywa, Stowarzyszenia Ekostraż.
 • przez tydzień pracowali wolontaryjnie i zdobywali doświadczenie w Przystani Ocalenie.

W ramach projektu powstał spot promujący wolontariat w organizacjach białoruskich. Spot powstał w polskiej i rosyjskiej wersji językowej.

Projekt był realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Fundacji Edukacja dla Demokracji w ramach Programu „Przemiany w Regionie – RITA” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Tworzymy strategię – rozwijamy ruch – wsparcie ukraińskich NGO prozwierzęcych (2015)

To pierwszy Owcowy projekt skierowany do aktywistów_tek ukraińskich organizacji prozwierzęcych. Brało w nim udział 11 osób.

W trakcie projektu aktywiści-stki ukraińscy_kie:

 • uczestniczyli_ły w 3 szkoleniach profesjonalizujących – dowiadywali_ły się jak pozyskiwać fundusze na działania, jak komunikować swój przekaz, jak korzystać z mediów społecznościowych oraz tworzyli_ły strategię rozwoju ruchu prozwierzęcego na Ukrainie na lata 2015-2018.
 • uczestniczyli_ły w 5 spotkaniach coachingowych nt. prowadzenia działań edukacyjnych, audiowizualnych, interwencyjnych, na rzecz dzikich zwierząt oraz etyczności szeroko pojętego aktywizmu na rzecz zwierząt z przedstawicielami_kami polskich NGO: Stowarzyszenia Empatia, Stowarzyszenia Vege Inicjatywa,  Inicjatywy na rzecz Zwierząt BASTA!, Stowarzyszenie Ekostraż i Fundacja Czarna Owca Pana Kota.
 • zdobywali_ły wiedzę praktyczną pracując przez 4 dni w Przystani Ocalenie.

Projekt był realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Fundacji Edukacja dla Demokracji w ramach Programu „Przemiany w Regionie – RITA” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Wesprzyj Owcę!

Wspierając nas sprawiasz, że historie zwierząt kończą się szczęśliwie.