Polityka prywatności

Kim jesteśmy

Witryna jest własnością  Fundacji Czarna Owca Pana Kota z siedzibą w 30-150 Kraków, ul. Armii Krajowej 81/53, KRS: 0000325626, REGON: 120874878. Adres naszej strony internetowej to: https://czarnaowca.org. Fundacja administruje ponadto następującymi stronami:

Fundacja Czarna Owca Pana Kota jest administratorem danych osobowych przetwarzanych na powyższych stronach, danych osób zapisujących się do newslettera, osób zamawiających materiały fundacji, osób podpisujących petycję, osób uczestniczących w projektach realizowanych przez fundację oraz danych osobowych darczyńców fundacji.

Z administratorem danych można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: tomek@czarnaowca.org

Jakie dane osobowe zbieramy, dlaczego je zbieramy i co z nimi robimy

W witrynie znajdują się;

 • formularz zapisu do newslettera fundacji. Jedyne dane jakie zbieramy w tym formularzu to Twój adres e-mail. Jest on niezbędny, by informować cię na bieżąco o prowadzonych przez nas działaniach. Dane są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody. Dane te przechowujemy przez okres korzystania z newslettera. W momencie rezygnacji z otrzymywania newslettera fundacji usuwa dane rezygnującej osoby.
 • formularz zamówienia materiałów fundacji. Zbieramy w nim wszystkie dane konieczne do wysłania i prawidłowego dostarczenia naszych materiałów (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail) . Osoby zamawiające nasze materiały mogą udzielić zgody na otrzymywanie newslettera o prowadzonych przez Fundację działaniach. Dane są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody oraz pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez administratora danych osobowych z obowiązków wynikających z prawa.

Dane osób, które zapisały się do newslettera przechowujemy do momentu rezygnacji z otrzymywania newslettera, dane osób, które zamówiły materiały i nie chcą otrzymywać newslettera – usuwamy po realizacji i wysłaniu zamówienia.

Pliki cookie

Witryna wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w trakcie korzystania z Witryny.  Robimy to w celach: statystycznych oraz dla zapewnienia prawidłowego działania Witryny, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu i rozpoznania Użytkownika przy kolejnej sesji.

Do celów statystycznych wykorzystujemy usługę Google Analitycs oraz tzw. piksel Facebooka. Oznacza to, ze dane dotyczące wejść na stronę oraz działań podejmowanych na stronie są także zbierane i przetwarzane we własnym zakresie i na własnych serwerach przez podmioty administrujące tymi usługami, tj. odpowiednio przez firmę Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA oraz Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland. Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym może spowodować ograniczenia funkcjonalności. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie korzystania z witryny.

Darczyńcy

Osoby dokonujące darowizn na rzecz fundacji w formie przelewu bankowego przekazują fundacji swoje dane osobowe poprzez operatora bankowego (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer rachunku bankowego). Osoby dokonujące darowizn za pośrednictwem operatora płatności internetowych przekazują Fundacji swoje dane (imię, nazwisko, adres e-mail) poprzez operatorów płatności internetowych: Paypal (europe) s.à r.l. et cie, s.c.a. z siedzibą w Luksemburgu lub Dotpay sp. z o.o., 30-552 Kraków, ul. Wielicka 72, z siedzibą w Krakowie.

Dane osobowe darczyńców przetwarzane są w celach sprawozdawczości finansowo – księgowej, w celu informowania darczyńców o możliwości finansowego wsparcia kolejnych działań fundacji oraz przesyłania podziękowań za wspieranie działań Fundacji.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych darczyńców jest :

 • wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz przepisów prawnych regulujących działalność organizacji pożytku publicznego;
 • prawnie uzasadniony interes Fundacji polegający na realizacji celów statutowych;
 • prawnie uzasadniony interesu Fundacji polegający na podtrzymywaniu dobrych relacji z darczyńcami.

Dane są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody. Fundacja przechowuje ww dane przez okres przechowywania dokumentów księgowych lub dowodów księgowych wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych.

Działania statutowe

Fundacja przetwarza dane osobowe pozyskane w trakcie realizacji swoich działań statutowych. Takimi działaniami jest prowadzenie zbiórki podpisów pod petycjami. Podczas zbierania podpisów pod petycją zbieramy dane osób podpisujących ją (imię, nazwisko, adres e-mail). Osoby podpisujące się pod petycją mogą udzielić zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną poprzez newsletter informacji o postępach kampanii oraz innych działaniach Fundacji.

Dane są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Rodo, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

Fundacja może realizować projekty dofinansowane przez grantodawców – instytucje publiczne lub prywatne. Fundacja może zbierać dane osób chcących uczestniczyć w aktywnościach realizowanych w ramach projektów (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, w uzasadnionych przypadkach realizacji wymogów grantodawcy fundacja może zbierać dodatkowe dane takie jak adres zamieszkania, pesel, wykształcenie itp). Przykładowe aktywności realizowane w ramach projektów: uczestniczenie w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach, konferencjach, seminariach, pokazach filmowych, e-learningu, badaniach, zamawianie materiałów powstałych w ramach projektu.

Dane są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, a także wytycznych grantodawcy dotyczących realizacji projektów dofinansowanych. Dane te mogą być udostępniane grantodawcy w celu ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości. Dane są przechowywane przez okres wymagany przez grantodawcę.

Fundacja jako organizacja prowadząca działania na rzecz zwierząt może dokonywać adopcji zwierząt. W celu realizacji adopcji fundacja podpisuje z osobą adoptującą zwierzę umowę adopcyjną, w której osoba adoptująca podaje swoje dane (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres zameldowania, pesel, numer telefonu, adres e-mail). Fundacja przyjmując zwierzęta może podpisywać z osobą przekazującą zwierzę protokół przekazania zwierzęcia, w którym dana osoba podaje swoje dane (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail). Dane są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody. Fundacja przetwarza dane do momentu śmierci zwierzęcia.

Z kim dzielimy się danymi

Fundacja co do zasady nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza danych osobowych innym podmiotom. Wyjątkiem od tej zasady są działania których realizacja nie jest możliwa bez przetwarzania danych osobowych przez podmioty trzecie lub istnieje prawny wymóg udostępnienia danych osobowych. Podmiotami przetwarzającymi dane są odpowiednio:

 • w przypadku wysyłki newslettera; właściciel i administrator serwisów wysyłkowych, operator usług hostingowych,
 • w przypadku plików cookies firmy opisane w sekcji Pliki cookie
 • w przypadku realizacji zamówień: Poczta Polską, firma kurierska, portal wysyłkowy;
 • w przypadku darczyńców: firma księgowa realizująca sprawozdawczość i księgowość Fundacji, uprawnione instytucje publiczne wnioskujące o udostępnienie konkretnych danych;
 • w przypadku petycji elektronicznych: operator usług hostingowych, podmiot będący adresatem petycji (od momentu złożenia petycji ;
 • w przypadku działań dofinansowanych prowadzonych z pieniędzy instytucji publicznych lub prywatnych; grantodawca (w celu ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości).

Jakie masz prawa do swoich danych

Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowy, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przeniesienia swoich danych osobowych do innego administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możesz swoją zgodę cofnąć. Jednocześnie cofnięcie zgody nie powoduje, że przetwarzanie przez fundację twoich danych osobowych do tego momentu było nielegalne.

W celu realizacji powyższych działań skontaktuj się z administratorem danych osobowych wysyłając wiadomość na adres tomek@czarnaowca.org

Fundacja stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa informacji, wykorzystuje zabezpieczenia technologiczne w celu zapobiegania nieupoważnionemu dostępowi do danych osobowych, ich ujawnieniu, ochrony przed ich niewłaściwym użyciem, utratą, zmianą lub zniszczeniem.

Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

Wesprzyj Owcę!

Wspierając nas sprawiasz, że historie zwierząt kończą się szczęśliwie.